Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Directorate of Industrial Entomology Development

Hariharbhawan, Lalitpur


Silk Farm Development Programm

पृष्ठभूमि

रेशम, बालीमा अन्तरनिहीत विशेषताहरुको आधारमा स्वरोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु श्रृजना गरी ग्रामीण जनजीवनको समाजिक एवं आर्थिक उत्थान गर्न र वातावरण सन्तुलनमा राम्रो टेवा पुर्‍याउन सकिने संकेत देखिएकोले दिर्घकालीन कृषि योजनाले निर्देशित गरे अनुसार पहाडी र मध्य-पहाडी क्षेत्रमा रेशम खेतीको विकास कार्यक्रमलाई ब्यापक तरवरले अघि बढाउने अठोट लिइएको छ । साथै दीर्घकालीन रेशमखेती विकास योजनाबाट प्राप्त राय एवं सुझाव अनुरुप यस कार्यक्रमलाई निर्दिष्ट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ग्रामीण कृषकहरुको संलग्नता र सहभागिताबाट रेशम खेतीको उत्पादनमा बृद्धि गराउन हालसम्म कार्यक्रम विस्तार गरी पर्याप्त जनचेतना श्रृजना भईसकेको जिल्लाहरुमा निश्चित प्रभाव देखिने गरी सघाउन र ब्यावसायिक रेशमखेती कार्यक्रम विस्तार गर्न रेशमखेती सम्बन्धी दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा अवधारणा तय गरिएको छ ।

दीर्घकालीन अवधारणा

देशको समाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक वातावरण रेशमखेतीको लागि उपयुक्त भएको र यसबाट देशको ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, वातावरण सुदृढीकरण, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, आयमुलक रोजगारीका अवसरहरुको श्रृजना, खाद्य सुरक्षा एवं महिला वर्गको सामाजिक र आर्थकि प्रतिष्ठा बृद्धि आदिमा पुग्न सक्ने तुलनात्मक लाभका आधारमा रेशमखेती कार्यक्रमको अवधारणा अघि बढेको छ ।

रेशमखेती एक औद्योगिक बाली भएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेशमखेतीको विकास गर्न निजीक्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने र रेशमखेती विकासमा स्थुल उत्पादन ढड्डबकक एचयमगअतषयलण तथा सामुदायिक संलग्नता ढएचयमगअतषयल दथ ड्डबककण को अवधारणालाई आत्मसात गरी रेशमजन्य उद्योग धन्दाको विकास गरिनेछ । यस्ता उद्योग-धन्दाको स्थापनाबाट विशेष गरी दलित, उत्पीडित, जनजाती, विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका कृषकहरु तथा महिलाहरुका लागि रोजगारीका अवसरहरुको श्रृजना गरी आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याइने छ । रेशम बीज उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैसकेको हालको परिप्रेक्ष्यमा यसको गुणस्तर वृद्धि / कायम गर्दै लगी यसको निर्यात गर्नेतर्फ प्रयास गरिनेछ ।

उद्देश्य

दीर्घकालीन अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने क्रममा रेशमखेती कार्यक्रमको मूल उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

·        रेशमखेतीको माध्यमबाट आयमूलक रोजगारीका अवसरहरुको विकास गरी कृषि जनजीवनमा अतिरिक्त आम्दानी गराउने र आर्थिक उत्थान एवं क्रयशक्तिको अभिवृद्धि गर्ने ।

·        ग्रामीण उद्यमी र शिल्पकारहरुलाई कोयोत्त रेशम उद्योगतर्फ उत्प्रेरित गरी ग्रामीण घरेलु उद्योगको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने ।

·        आन्तरिक खपत, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उच्चस्तरको रेशम उत्पादन गर्ने ।

रणनीति

·        पहाडतर्फ सम्भावित क्षेत्रमा किम्बुमा आधारित रेशमखेती विस्तार गरी आयमूलक अतिरिक्त रोजगारी विकासमा जोड दिने ।

·        तराईतर्फ सभाव्यताको आधारमा उपोष्ण रेशमखेतीको विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धनको निमित्त रेशम उत्पादनमा जोड दिने ।

·        रेशमखेतीमा स्थुल उत्पादनमा साथै उत्पादनमा सामुदायिक संलग्नतामा जोड दिने ।

नीति तथा कार्यनीति

·        तुलनात्म दृष्टिले लाभप्रद र निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनलाई संघनिकरण, ब्यावसायिकरण एवं विविधिकरण गर्दै संभाव्य क्षेत्रमा किम्बुक्षेत्र विस्तार गरी आयमूलक अतिरिक्त रोजगारी विकासमा निरन्तरता दिइने छ ।

·        उपलब्ध श्रोत-साधन र क्षमता एवं संभाव्यताको अधिकतम परिचालन गरी निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामबाट उन्‍नत किम्बुको विरुवा उत्पादन र वितरण गराइने छ ।

·        किम्बु विरुवाको गुणस्त कायम गर्न प्राविधिक मापदण्ड बमोजिम बर्गिकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।

·        मातृश्रोत संरक्षण तथा सम्वर्द्ध ट्टजचभभ ड्डगितषउषअबतषयल ढ तेश्रो एवं दोश्रो पिंढीको स्टक सम्बर्द्धन, पहिलो पिंढीको बीज कोया उत्पादन र ब्यावसायिक ग्रेनेज कार्यक्रम खोपासी, चित्तापोल, धुनीबेशी तथा बन्दीपुर रेशम फार्महरुमा संभाव्यता हेरी संचालन, निरन्तरता एवं सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ ।

·        तालिम प्राप्त दक्ष उत्पादक कृषक समूहलाई रेशम बीज कोया ढए१ ङ्कभभम ऋयअययलण उत्पादन कार्यमा संलग्न एवं सहभागी हुन उन्मुख गराइनेछ ।

·        रेशमखेती ब्यवस्थापनमा संलग्न अन्य देशहरुमा जस्तै ङ्गषकभबकभ चभभ बथषलन ढङ्गीँङ्कण को अवधारणा आत्मासात गरी रेशम बीजलाई प्रमाणित गर्ने कार्यनीतिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

·        रेशमखेतीमा स्थुल उत्पादन ढड्डबकक एचयमगअतषयलण को साथै उत्पादनमा सामुदायिक संलग्नता ढएचयमगअतषयल दथ ड्डबककण को सिद्धान्त अनुरुप उच्च गुणस्तरयुक्त रेशम कोया उत्पादन तथा निर्यात तर्फ प्रयास गरिनेछ ।

·        गुणस्तरीय रेशम कोया उत्पादन तथा ग्रेडिङ्ग प्रणालीमा समयोचित सुधार गरी कोया खरिद तथा कोयोत्तर प्रशोधन ब्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्था एवं निजी उद्यमी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिने छ ।

·        आन्तरिक खपत, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको लागि उच्चस्तरको रेशम उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।

·        रेशमखेती कार्यक्रमलाई ऋगगकतभच एबअपबनभ आउउचयबअज को आधारमा परिचालन गरिनेछ । यसका लागि उत्पादित रेशम कोयाको पकेट क्षेत्रस्तरमै ग्रेडिङ्ग गरी खरिद गर्ने, सुकाउने, धागो कात्‍ने तथा कुटिर उद्योगमार्फत कपडा बुन्‍ने समेतका कृयाकलापहरुलाई एकीकृत गरी नमूना प्याकेजका रुपमा संचालन गर्दै लगिने छ ।

·        रेशमखेती सम्बन्धी परिवर्तनशील प्रविधि कृषकस्तरसम्म पुर्‍याउन आवश्यकक दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने तथ्यलाई अंगिकार गरी रेशमखेती प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिमको संस्थागत विकास गर्न दिर्घकालिन अवधारणा लाईनेछ ।

·        कृषक समूह बीच रेशम परिचालकको ब्यवस्था गरी घर-दैलोमा प्राविधिक सेवा प्रवाहको ब्यवस्था गर्ने तर्फ कार्यक्रम लक्षित गरिनेछ ।

·        रेशम कोया उत्पादनमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आअतषयल द्वभकभबचअज मार्फत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसंग समेत समन्वय गरी दक्ष प्राविधिकहरुको सहयोग तथा संलग्नतामा अनुसन्धान कार्य संचालन गरिनेछ ।

·        रेशम कोया गेडिङ्ग प्रणालीमा क्रमश: सुधार गर्दै लगी गुणस्तरीय कोया उत्पादन गरी निजीक्षेत्र तथा संघ/संस्थाहरुलाई कोया खरिद र कोयोत्तर पक्षमा संलग्न गराउने तर्फ जोड दिइनेछ ।

·        कृषि विकासको मूल प्रवाहमा लैंङ्गिक अवधारणाको सिद्धान्त अनुरुप महिलावर्गको नेतृत्व विकास एवं कार्यक्रममा महिलाहरुको सहभागिता बृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

·        रेशमखेतीको विकासको मूल प्रवाहमा निजी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थालाई संलग्न गराई एचषखबतभ एगदिषअ एबचतलभचकजषउ को अवधारणा अनुरुप कार्यक्रमहरु निर्देशित हुनेछन् ।

·        गरिबी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तीमा सहयोग पुग्ने अवधारणालाई अंगिकार गरी सहभागिता मापन गर्ने सट्ठचकहरुको निर्माण एवं परिमार्जन गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाइनेछ ।

·        मौजुदा जनशक्तिको सीप विकास गर्न सीपमुलक तालिम तथा विशेष उच्च-अध्ययनको व्यवस्थामा जोड दिइनेछ ।

बन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग समन्वय गरी सहभागितात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।