Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Directorate of Industrial Entomology Development

Hariharbhawan, Lalitpur

UPDATES :

News and Notice

Organizational Management

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति ०६०/०८/०४ को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भए अनुसार पुनर्गठित कृषि विभागको नयाँ संरचना अनुसार यस निर्देशनालय अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा निम्नलिखित कार्यालयहरु कार्यरत छन् ।

मातहतका कार्यालयहरु

मौरी पालन विकास कार्यालयहरु

क.   मौरीपालन विकास शाखा, गोदावरी ।

ख.   मौरीपालन विकास कार्यालय, भण्डारा, चितवन ।

रेशम खेती विकास कार्यालयहरु

क.   रेशम खेती विकास शाखा, खोपासी, काभ्रे

ख.  कीम्बु नर्सरी व्यवस्थापन केन्द्र, भण्डारा, चितवन

ग.    रेशम प्रशोधन केन्द्र, इटहरी, सुनसरी

घ.    प्रजनन पीढिं विज कोया श्रोत केन्द्र धुनीबेशी धादिङ्ग

ङ.    प्रजनन पीढिं विज कोया श्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुं

च.    रेशम खेती विकास कार्यक्रम पोखरा

छ.  रेशम खेती विकास कार्यक्रम वालीङ्ग स्याङ्गजा

ज.   रेशम खेती विकास कार्यक्रम धनकुटा

व्यावशायिक ग्रेनेज केन्द्र चितापोल